0180 Caramel
0180 Caramel

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Taupe
0180 Taupe

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Black
0180 Black

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Yellow
0180 Yellow

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Blue
0180 Blue

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Gray
0180 Gray

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0180 Beige
0180 Beige

€112.00

Regular price: €160.00

szt.
0310 Black
0310 Black

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Blue
0310 Blue

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 White
0310 White

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Milk
0310 Milk

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
0310 Сurry
0310 Сurry

€98.00

Regular price: €140.00

szt.
Forgot your password?
GDPR/RODO

GDPR information obligation

The information below is a concise, understandable and transparent summary of the information included in the Privacy Policy regarding the Data Administrator, the purpose and method of processing personal data and your rights in connection with this processing, in the form required to fulfill the GDPR information obligation. Details regarding the method of processing and entities participating in this process are available in the indicated policy.

Who is the data controller?

The Personal Data Administrator (hereinafter referred to as the Administrator) is the company "Aprellshop Sergej Demjanow", operating at the following address: province. MAZOWIECKIE, poviat Piaseczyński commune Lesznowola, places. Wólka Kosowska, ul. Aleja Krakowska, No. 163, 05-552, with the assigned tax identification number (NIP): 8212587793, providing services electronically via the Website

 

How can you contact the data controller?

You can contact the Administrator in one of the following ways

Postal address - Aprellshop Sergej Demjanow, province MAZOWIECKIE, poviat Piaseczyński commune Lesznowola, places. Wólka Kosowska, ul. Aleja Krakowska, No. 163, 05-552

E-mail address - info@aprellshop.com

Telephone call - +48 786 679 501

Contact form - available at: /kontakt

 

Has the Administrator appointed a Personal Data Inspector?

Pursuant to Article 37 of the GDPR, the Administrator did not appoint a Data Protection Inspector.

In matters relating to data processing, including personal data, please contact the Administrator directly.

 

Where do we obtain personal data and what are their sources?

Data is obtained from the following sources:

from data subjects

 

What is the scope of personal data we process?

The website processes ordinary personal data provided voluntarily by the persons concerned
(E.g. name and surname, login, e-mail address, telephone number, IP address, etc.)

The detailed scope of data processed is available in the Privacy Policy.

 

What are the purposes of our data processing?

Personal data voluntarily provided by Users is processed for one of the following purposes:

Implementation of electronic services:
Registration and maintenance services for the User's account on the Website and related functionalities
Newsletter services (including sending advertising content with consent)
The Administrator's communication with Users on matters related to the Website and data protection
Ensuring the legally justified interest of the Administrator

 

What are the legal basis for data processing?

The website collects and processes Users' data on the basis of:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
art. 6 section 1 letter and
the data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes
art. 6 section 1 letter b
processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or to take action at the request of the data subject before concluding the contract
art. 6 section 1 letter f
processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the administrator or a third party
Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018, item 1000)
Act of July 16, 2004, Telecommunications Law (Journal of Laws 2004, No. 171, item 1800)
Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83)

 

What is the legally justified interest pursued by the Administrator?

In order to possibly establish, pursue or defend against claims - the legal basis for processing is our legitimate interest (Article 6(1)(f) of the GDPR) consisting in the protection of our rights, including, among others;
To assess the risk of potential customers
To evaluate planned marketing campaigns
In order to carry out direct marketing

 

For how long do we process personal data?

As a rule, the indicated personal data are stored only for the period of service provision as part of the website run by the Administrator. They are deleted or anonymized within a period of up to 30 days from the end of the provision of services (e.g. deletion of a registered user account, unsubscription from the Newsletter list, etc.)

In exceptional situations, in order to secure the legally justified interest pursued by the Administrator, this period may be extended. In such a situation, the Administrator will store the indicated data from the time the User requests their deletion, no longer than for a period of 3 years in the event of a violation or suspected violation of the provisions of the website regulations by the data subject.

 

Who is the recipient of the data, including personal data?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

 

Will your personal data be transferred outside the European Union?

Personal data will not be transferred outside the European Union, unless they have been published as a result of an individual action by the User (e.g. entering a comment or entry), which will make the data available to every person visiting the website.

 

Will personal data be the basis for automated decision-making?

personal data will not be used for automated decision-making (profiling).

 

What rights do you have regarding the processing of personal data?

 • The right to access personal data
  Users have the right to access their personal data upon request submitted to the Administrator
 • The right to rectify personal data
  Users have the right to request from the Administrator to immediately correct personal data that is incorrect and / or to complete incomplete personal data, carried out upon request submitted to the Administrator.
 • The right to delete personal data
  Users have the right to request the Administrator to immediately delete personal data, which is implemented upon request submitted to the Administrator.
 • In the case of user accounts, deletion of data involves anonymization of data enabling the User's identification.
 • In the case of the Newsletter service, the User has the option of deleting his/her personal data on his/her own using the link included in each e-mail message sent.
 • The right to restrict the processing of personal data
  Users have the right to limit the processing of personal data in the cases indicated in Art. 18 GDPR, among others questioning the accuracy of personal data, carried out upon request submitted to the Administrator
 • The right to transfer personal data
  Users have the right to obtain from the Administrator personal data regarding the User in a structured, commonly used, machine-readable format, carried out upon request submitted to the Administrator.
 • The right to object to the processing of personal data
  Users have the right to object to the processing of their personal data in the cases specified in Art. 21 GDPR, carried out upon request submitted to the Administrator
 • Right to lodge a complaint
  Users have the right to lodge a complaint with the supervisory authority responsible for the protection of personal data.

 

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "Aprellshop Sergej Demjanow", prowadząca działalność pod adresem: woj. MAZOWIECKIE, pow. piaseczyński, gm. Lesznowola, miejsc. Wólka Kosowska, ul. Aleja Krakowska, nr 163, 05­-552, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8212587793, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - Aprellshop Sergej Demjanow, woj. MAZOWIECKIE, pow. piaseczyński, gm. Lesznowola, miejsc. Wólka Kosowska, ul. Aleja Krakowska, nr 163, 05­-552

 • Adres poczty elektronicznej - info@aprellshop.com

 • Połączenie telefoniczne - +48 786 679 501

 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: /kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl